Bestuur en toezicht

Goed bestuur en goed intern toezicht is belangrijk. Het bestuur van Sint Joseph is verantwoordelijk voor het behalen van maatschappelijke operationele en financiële resultaten. Het bestuur wordt benoemd door en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is het intern toezichthoudend orgaan dat toetst of door het vastgestelde beleid van het bestuur de genoemde doelen en resultaten bereikt worden, de identiteit en continuïteit van de corporatie behouden blijft en risico’s beheerst c.q. beperkt zijn en blijven.

Bestuur
Het bestuur van Sint Joseph bestaat uit één persoon, mevrouw C.M. Beumer.

Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Deze periode kan maximaal een keer met dezelfde periode worden verlengd.

Samenstelling Raad van Toezicht
Honorering Raad van Toezicht