Jaarverslag 2016


Sint Joseph heeft 2016 afgesloten met een positief resultaat van ruim 26 miljoen. Twintig miljoen daarvan vloeit echter voort uit een gewijzigde waardering (marktwaarde) van de woningen. Het operationele resultaat bedraagt circa 6 miljoen en is nagenoeg gelijk aan wat voor 2016 begroot werd. In het jaarverslag 2016 is gemeld dat van de derivatenposities in het voorjaar 2017 afscheid werd genomen. Dit betekent dat de in de balans 2016 opgenomen voorziening voor een groot deel vrijvalt en de financiële meerjarenprognose in positieve zin gewijzigd is.

Verduurzamen
De gemiddelde energielabeling ligt op het niveau C. In het jaarverslag 2016 wordt in beeld gebracht op welke wijze Sint Joseph haar bestaand bezit gaat verduurzamen. Vanaf de begroting 2018 worden hiervoor structureel gelden gereserveerd.

Dienstverleningsconcept
Het dienstverleningsconcept vordert gestaag. De telefooncentrale is vernieuwd en uitgebreid. Software voor het registreren van klantcontacten is uitgerold en vanaf oktober start inclusief vernieuwde huisstijl, de nieuwe interactieve website. Belangrijke onderleggers daarbij zijn de kennisbank en de klantgestuurde, digitale service. De digitale service, het indienen van een reparatie via de Frontoffice, is operationeel en per november is dit ook mogelijk via de website.

Dit en meer leest u in ons Jaarverslag 2016.

Terug naar overzicht