Prestatie afspraken ondertekend

Prestatieafspraken 2018 t/m 2022 ondertekend.

Op donderdag 7 december 2017 ondertekenden wethouder Javier Cornelissen van de gemeente Almelo, Peter van der Hout (directeur van Beter Wonen) en Jan Kamst (directeur Woningstichting Sint Joseph Almelo) en de voorzitters van de huurdersbelangenorganisaties Wim van der Elst (Stichting Huurdersplatform Beter Wonen) en Harm Nieboer (Huurdersadviesraad STJA) de “Prestatieovereenkomst 2018 t/m 2022”.

Jaarlijks maken gemeente, huurdersorganisaties en corporaties afspraken met elkaar over hun inzet op het gebied van de volkshuisvesting in brede zin voor het komend jaar. Voor het jaar 2018 is de focus gericht op een drietal thema’s:

  • Duurzaamheid en betaalbaarheid. We gaan met elkaar en andere partijen praten over het toekomstig duurzaamheidsbeleid in Almelo. Daarbij zal bijzondere aandacht zijn voor de woonlasten voor de huurders. Deze moeten betaalbaar blijven, terwijl er tegelijkertijd moet worden geïnvesteerd in duurzaamheid. Onze inzet is ook een verdere vermindering van het energieverbruik en de toepassing van alternatieve energiebronnen.
  • Wijkaanpak. Gemeente, corporaties en bewoners gaan zoveel mogelijk samenwerken bij sociale en fysieke ingrepen in wijken. In 2018 zal de aanpak van het Nieuwstraatkwartier daarbij als voorbeeld dienen. Corporaties maken gebiedsvisies voor de verschillende wijken. Daarin wordt vermeld welke opgaven er bestaan voor die wijken en wat de inzet van de corporaties in die wijken zal zijn. 
  • Verbindingskracht. In 2018 werken partijen intensiever samen en stemmen beleid op elkaar af. Wij houden één of meerdere werkconferenties waarbij verschillende thema’s inhoudelijk besproken worden. Hierbij moet gedacht worden aan de duurzaamheidsopgave maar aan de benodigde omvang van de sociale huurwoningenvoorraad en de huisvesting van bijzondere doelgroepen. De huurdersorganisaties van beide corporaties zullen bij deze werkconferenties betrokken zijn.

Dit zijn de hoofdlijnen. In het gehele document staan nog meer afspraken. De afspraken zijn niet vrijblijvend. De voortgang van de uitvoering zal gedurende het jaar worden bewaakt door alle partijen.

De prestatieafspraken zijn gebaseerd op het zogenaamde ‘bod ’dat corporaties voor 1 juli van ieder jaar moeten uitbrengen aan de gemeente. In de tweede helft van het jaar is daarop het bod vertaald in prestatieafspraken. Dat gebeurde in goed overleg tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties. De prestatieafspraken worden dan ook gedragen door alle partijen. Daar zijn we trots op.

 

 

Terug naar overzicht