Eenmalige huurverlaging

In 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen. Deze wet is bedacht om de betaalbaarheid van wonen te verbeteren. Alleen huurders met een laag inkomen en een relatief hoge huurprijs komen in aanmerking voor deze eenmalige huurverlaging.

Veel gevraagd over Eenmalige huurverlaging

Wat betekent een eenmalige huurverlaging voor de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli?

Komt u in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging? Dan ontvangt u per 1 juli 2021 geen
huurverhoging van Sint Joseph. U ontvangt wel de brief, maar u ziet dan dat er 0%
huurverhoging voor u geldt.

Kom ik in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging als ik een huur heb boven de liberalisatiegrens?

Nee, de huurverlaging geldt niet voor geliberaliseerde huurovereenkomsten. Een
huurovereenkomst is geliberaliseerd als bij de start de kale (netto) huur hoger lag dan de toen
geldende liberalisatiegrens. In 2021 is de liberalisatiegrens 752,33 euro.

Wat kan ik doen als mijn verzoek tot eenmalige huurverlaging wordt afgewezen?

Doen wij u geen voorstel tot huurverlaging of een voorstel waar u het niet mee eens bent? Dan
kunt u een procedure starten bij de Huurcommissie.

  • Huurders die al in 2019 een inkomen hadden dat recht gaf op huurtoeslag moeten dan binnen zes weken na 1 april 2021 een bezwaar indienen bij de Huurcommissie.
  • Huurders die na 2019 in de inkomenscategorie zijn terechtgekomen waarmee ze recht hebben op huurverlaging, en die zelf een verzoek tot huurverlaging hebben gedaan, kunnen tot zes weken na de reactie van Sint Joseph een bezwaar indienen bij de Huurcommissie.

Bij wie kan ik een verzoek tot eenmalige huurverlaging indienen?

U kunt een verzoek indienen via ons formulier voor eenmalige huurverlaging. Wij beoordelen uw verzoek en geven u binnen
drie weken een reactie. Dit kan zijn een huurverlagingsvoorstel of een afwijzing.

Wanneer gaat de eenmalige huurverlaging in?

Op de eerste dag van de 2e maand na de datum van het voorstel.
Voorbeeld: Als wij u in maart een huurverlagingsvoorstel sturen dan gaat de huurverlaging in op 1 mei.

Heeft de eenmalige huurverlaging gevolgen voor mijn Huurtoeslag?

De huurtoeslag is afhankelijk van inkomen, samenstelling huishouden en de hoogte van de
huur. Het kan dus zijn dat u na de huurverlaging iets minder huurtoeslag krijgt. Omdat de
huurverlaging gaat over het deel van de huur waar de huurtoeslag niets of slechts veertig
procent van vergoed, gaat u er door een huurverlaging wel altijd op vooruit. Een eventuele
huurverlaging geeft Sint Joseph aan de Belastingdienst door.

Is uw inkomen gedaald of gestegen? Deze inkomenverandering geeft u zelf aan de
Belastingdienst door.

Om hoeveel huurverlaging gaat het bij de eenmalige huurverlaging in 2021?

Dat hangt af van de huidige hoogte van de huidige kale huur. De huur wordt verlaagd tot op de
aftoppingsgrens die geldt voor uw type huishouden. Is uw huur veel hoger dan de
aftoppingsgrens? Dan krijgt u dus een fikse huurverlaging. Zit u maar een paar euro boven de
aftoppingsgrens? Dan gaat het om een kleine huurverlaging.

In dit overzicht staat een indicatie van de huurverlaging (prijspeil 2021).

Wat is de kale huurprijs van mijn woning?

In de jaarlijkse huurverhogingsbrief staat wat het bedrag aan kale huur van uw woning is. U
kunt ook inloggen op Mijn Sint Joseph. Hier vindt u de huurbedragen ook terug.

Welke huur wordt verlaagd bij de eenmalige huurverlaging in 2021?

Bij de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met Lagere Inkomens gaat het om de kale
huurprijs. Dit noemen we ook wel 'netto huur'. De kale huurprijs is het bedrag zonder de
kosten voor gas, water, licht en servicekosten.

Telt het inkomen van inwonende kinderen mee bij het toekennen van de eenmalige huurverlaging?

Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee.

Moet ik bewijs meesturen als ik een verzoek tot eenmalige huurverlaging indien?

Ja. Bij uw verzoek tot eenmalige huurverlaging, levert u de inkomensgegevens van minimaal de
afgelopen zes maanden aan. Dit bewijs bestaat uit recente salarisstroken,
uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder wanneer u zelfstandige bent.
Verder geeft u aan uit hoeveel personen uw huishouden bestaat. Het gaat dan om de mensen
die op hetzelfde adres ingeschreven staan. Wij vragen u om een Uittreksel basisregistratie
personen (BRP) op te vragen bij de gemeente Almelo waarin het aantal personen dat op uw
adres staat ingeschreven staat.

Vanaf en tot wanneer kan ik zelf een verzoek tot eenmalige huurverlaging indienen?

U kunt vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 een verzoek tot eenmalige
huurverlaging indienen. Dat kan met het formulier op onze website.

Mijn inkomen is in 2020 gedaald. Kom ik in aanmerking voor een huurverlaging?

Heeft u in 2020 een inkomensdaling gehad waarmee u in de categorie voor huurverlaging bent
gekomen? Dan kunt u zelf een verzoek tot huurverlaging indienen. Voorwaarde is wel dat de
inkomensdaling minimaal de afgelopen zes maanden (voorafgaand aan uw verzoek)
aantoonbaar is. Een verzoek voor eenmalige huurverlaging kunt u hier doen.

Hoe weet Sint Joseph of ik in aanmerking kom voor een eenmalige huurverlaging?

Wij sturen een lijst van woningen met een huurprijs boven € 633,25  in 2021 op naar de
Belastingdienst. Vervolgens laat de Belastingdienst ons weten of de huurders van deze
woningen in aanmerking komen voor een eenmalige huurverlaging. Wij ontvangen een code
waaruit blijkt dat u in aanmerking komt en hoeveel personen in de woning wonen.

De Belastingdienst informeert u over het verstrekken van uw inkomensindicatie aan Sint
Joseph.

Mijn inkomen is gedaald in 2019. Moet ik zelf de eenmalige huurverlaging aanvragen?

Is uw kale huurbedrag tussen € 633,25 en € 752,33 en uw inkomen onder de geldende
grenzen, dan hoeft u niets te doen. Wij ontvangen van de Belastingdienst een seintje dat u
recht heeft op de eenmalige huurverlaging. U ontvangt hierover voor 1 april 2021 bericht van
ons.

Welk inkomen telt voor de eenmalige huurverlaging (nieuwe wet 2021)?

De Belastingdienst kijkt naar het vastgestelde inkomen over 2019. Heeft u na 2019 een
inkomensdaling gehad? En heeft u minimaal de afgelopen zes maanden een lager inkomen dan
de inkomensgrens? Dan heeft u ook recht op de eenmalige huurverlaging, maar moet u zelf
een verzoek tot eenmalige huurverlaging bij ons indienen.

Wat is de AOW leeftijd in 2021?

De AOW-leeftijd blijft per 1 januari 2021 66 jaar en 4 maanden.

Kom ik in aanmerking voor eenmalige huurverlaging op basis van de nieuwe wet?

Dat hangt af van de hoogte van uw kale huur, uw inkomen en het aantal personen in uw
huishouden. De huurverlaging geldt voor huurders van een sociale huurwoning bij Sint Joseph
met een relatief laag inkomen en hoge huur. Bij de huurprijs gaat het om woningen met een
kale huurprijs (zonder kosten voor gas, water, licht en servicekosten) tussen € 633,25 en €
752,33. In de tabel ziet u om welke inkomensgrenzen en type huishoudens het gaat (prijspeil 2021).