Beeld bewoners en professionals over Almelose wijken komt overeen

Resultaten enquête 'Jouw kijk op de wijk' zijn bekend.

Woningcorporaties Beter Wonen en Sint Joseph en de gemeente Almelo beschikken over veel statistische gegevens en uitgebreide informatie van professionals over de Almelose wijken en dorpen. Via een enquête begin dit jaar peilden de partners of het beeld van inwoners over hun wijk overeenkomt met dat wat professionals aangeven en de cijfers laten zien. 820 inwoners uit Almelo, Aadorp en Bornerbroek vulden de vragenlijst in. De resultaten laten zien dat de beleving van respondenten over hun wijk overeenkomt met de analyses. De partners gebruiken alle data en resultaten voor het uitwerken van plannen om wijken en dorpen fijner en veiliger te maken.

Online onderzoek: 'Jouw kijk op de wijk'
Bewoners konden tot begin februari 2022 via de website www.jouwkijkopdewijk.nl reageren op 14 vragen/stellingen. Die gingen over onder meer de mate van eenzaamheid, contactmomenten in de buurt, veiligheid, de woonomgeving, vrijwilligerswerk en bijvoorbeeld diversiteit. Inwoners konden ook aangeven wat volgens hen aandacht verdient in hun wijk. De hoogste gemiddelde scores zijn voor de volgende thema’s ‘Ik weet zeker dat ik niet ga verhuizen uit mijn buurt’, ‘Mijn wijk is een mix van gezinnen, jongeren, ouderen en alleenstaanden’ en ‘Ik ben blij met mijn familie, vrienden en mensen in mijn wijk’. Lager scoren de thema’s ‘Er is in de wijk genoeg te doen voor kinderen en jongeren’ en ‘In wijk wordt regelmatig iets georganiseerd’.

Grote verschillen
De enquête levert per dorp en wijk verhalen op over hoe bewoners hun buurt ervaren. De reacties uit Aadorp en Bornerbroek maken duidelijk dat inwoners daar graag meer voorzieningen en faciliteiten zouden zien. Op vrijwel alle vragen scoren de wijk Noorderkwartier en Bornerbroek bovengemiddeld. Sluitersveld en Windmolenbroek scoren op ieder onderdeel gemiddeld. Het Nieuwstraatkwartier, De Riet en Wierdensehoek scoren het meest vaak onder gemiddeld. Het aantal respondenten per wijk, zowel absoluut als relatief (afgezet tegen het aantal wijkbewoners) verschilt sterk. Uit de grootste wijk van Almelo, de Windmolenbroek, kwamen de meeste reacties binnen.

Wijkopgaven
Een goede wijkanalyse vormt de basis voor een goede wijkaanpak. Naast de wijkenquête onder inwoners is er eerder al per wijk een analyse gemaakt. Basis daarvoor vormde het wijkkompas van Kennispunt Twente en de veerkrachtkaarten van Aedes. Deze meer cijfermatige analyse werd aangevuld met bevindingen van onder meer wijkagenten, wijkondersteuners van Avedan, het sociaal wijkteam en de wijkbeheerders van beide corporaties. Deze informatie plus de enquêteresultaten gebruikt de gemeente voor de nieuwe wijkopgaven die moeten leiden tot een goede toekomst voor iedere wijk en dorp. De woningcorporaties gebruiken de wijkanalyses voor de uitvoering van hun beleid. Daarnaast zijn de wijkanalyses onderdeel van de prestatieafspraken tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties.

Bekijk hier het rapport met de resultaten.