Meerjarige prestatieafspraken getekend

Op donderdag 21 april 2022 tekenden wethouder Jan Martin van Rees (gemeente Almelo),  Marjan Nekkers (directeur-bestuurder Beter Wonen), Claudia Beumer (directeur-bestuurder Sint Joseph),  Wout Moelard (secretaris Stichting Huurdersplatform Beter Wonen) en Harm Nieboer (voorzitter Huurders Advies Raad Sint Joseph) meerjarige prestatieafspraken. De prestatieafspraken bestaan uit een gezamenlijke langetermijnstrategie tot en met 2026 en een Actieprogramma voor 2022. Een belangrijk doel in de prestatieafspraken is het vergroten van de veerkracht in wijken.

De betrokken partijen zijn trots op de getekende prestatieafspraken, omdat de afspraken de constructieve samenwerking tussen de partijen op het gebied van sociale volkshuisvesting onderstrepen. De gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties maken in de prestatieafspraken op een gelijkwaardige basis afspraken over de manier waarop zij volkshuisvestelijke opgaven oppakken.

Enkele (focus)afspraken uit de prestatieafspraken
Één van de afspraken is dat de partijen een integrale aanpak en meerjarige planning ontwikkelen om de veerkracht in wijken te vergroten. Een uitgangspunt hierbij is dat partijen gezamenlijk werken aan verscheidenheid in woningtypes en een gezonde mix tussen sociale huur, (midden)dure huur en koopsegment. Op deze manier moet er binnen wijken een goede wooncarrière mogelijk zijn. Daarnaast stimuleren de partijen doorstroming en nieuwe woonvormen, zoals jong en oud onder één dak. Ook staan thema’s als betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen centraal. De afspraken zijn in lijn met de Woonvisie 2020-2030, die de gemeente Almelo opstelde.

Duurzame en toekomstbestendige woningen
Een ander focuspunt in de prestatieafspraken, naast vernieuwing, is het verduurzamen en grootschalig onderhouden van woningen. De woningcorporaties verduurzamen hun woningen op basis van bewezen methodes, zoals dak- en vloerisolatie, het aanbrengen van zonnepanelen en verbeteren van ventilatiemogelijkheden. In het Actieprogramma voor 2022 is opgenomen dat Sint Joseph en Beter Wonen gezamenlijk 570 woningen verduurzamen in 2022. Verder werken de partijen samen om de energietransitie mogelijk te maken, onder meer door de investeringen van de gemeente en woningcorporaties zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Deze samenwerking sluit ook aan op de Warmtevisie van de gemeente Almelo.

Gezamenlijk werken aan een nóg mooier Almelo
In de prestatieafspraken staan allerlei ambities en opgaven om Almelo nóg mooier te maken. Deze ambities hebben niet alleen betrekking op een flexibele woningvoorraad, voldoende betaalbare woningen en verduurzaming. Er is ook aandacht voor inzet op de aanpak en preventie van betalingsproblemen (bijvoorbeeld door te concentreren op het vermijden van schulden), leefbaarheid, veiligheid en huisvesting van bijzondere doelgroepen. Zo onderzoeken de partijen dit jaar of de voorzieningenwijzer een middel is om in te zetten binnen het Schuldenlab. Al met al zijn de betrokken partijen tevreden met het resultaat en kijken zij uit naar een duurzame samenwerking op het gebied van sociale volkshuisvesting. Een duurzame samenwerking is noodzakelijk om de gezamenlijke woonambities te realiseren.