Prestatieafspraken 2019

Samenwerken leidt tot goede afspraken voor het wonen in de stad Almelo
Op donderdag 6 december 2018 hebben wethouder Jan Martin van Rees namens de gemeente Almelo, de corporatiedirecteuren Peter van der Hout (AWS Beter Wonen) en Claudia Beumer (Woningstichting Sint Joseph Almelo) en de voorzitters van de huurdersbelangenorganisaties Wim van der Elst (Stichting Huurdersplatform Beter Wonen) en Harm Nieboer (Huurdersadviesraad Sint Joseph) de “Prestatieovereenkomst 2019 t/m 2023” ondertekend. Hierin staan de gezamenlijke afspraken over huisvesting van de doelgroep(en), betaalbaarheid en beschikbaarheid, liberalisatie en verkoop van huurwoningen, bouwproductie, duurzaamheid en kwaliteit, wonen en zorg en leefbaarheid. Corporaties Beter Wonen en Sint Joseph investeren in 2019 ongeveer 10,5 miljoen euro in de Almelose woningvoorraad en 1,3 miljoen euro in de leefbaarheid en veiligheid.

Aandachtspunten in 2019 
De focus voor 2019 ligt voor de corporaties op vijf terreinen: woonlasten centraal, dicht bij de klant (wijken/buurten), oog voor kwetsbare bewoners, aandacht voor ouderen en verbindingskracht, de onderlinge samenwerking. Voor de gemeente ligt de focus op doelstellingen zoals geformuleerd en uitgewerkt worden in de programma’s (Binnenstad, Duurzaamheid, Economie & Participatie, Veiligheid en Zorg). Dit werken de gemeente en corporaties in 2019 uit in een gezamenlijke lange termijnagenda.

Betaalbaarheid en beschikbaarheid 
Belangrijke onderdelen van de prestatieafspraken zijn woonlasten, de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van woningen. De ruim tienduizend sociale huurwoningen, met een huur tot maximaal € 710,68, voldoen in de behoefte. De gewenste omvang, beschikbaarheid en bereikbaarheid van deze woningen in combinatie met de marktontwikkelingen houden de partijen nauwlettend in de gaten. De WOZ-waarde is medebepalend voor de hoogte van de huur van (sociale) huurwoningen. De twee huurdersorganisaties (SHBW en HAR) blijven de WOZ-stijgingstendens volgen en bij gemeente en corporaties ter discussie stellen. Gezamenlijk zullen partijen, via politieke partijen, Aedes en Woonbond, aansluiting zoeken bij de landelijke discussie over (de gevolgen van) deze tendens.
Voor huurders van de corporaties, maakt de prestatieovereenkomst duidelijk dat er voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar zijn.

Kwaliteit 
Beter Wonen en Sint Joseph richten zich, naast de betaalbaarheid van woonlasten, op kwaliteit. Kwaliteit in de zin van goed onderhouden woningen, die voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de (toekomstige) huurders. De woningcorporaties willen dat huurders zich thuis voelen in hun woning en woonomgeving. Ze zetten vooral in op het toekomstbestendig maken (onderhoud, duurzaamheid) van het woningbezit. Versterking van de kwaliteit en leefbaarheid van de leefomgeving is daarbij ook belangrijk. Naast werken aan de woningen en buurten, werken de woningcorporaties de komende jaren aan verbetering van de dienstverlening en de informatie richting huurders en woningzoekenden.

De prestatieafspraken zijn op dezelfde interactieve wijze tot stand gekomen als in voorgaande jaren.

Bekijk hier de prestatieovereenkomst.

Foto: Jan Huizinga
V.l.n.r.: Peter van der Hout (Beter Wonen), Claudia Beumer (Sint Joseph), Jan Martin van Rees (wethouder gemeente Almelo), Wim van den Elst (SHBW) en Harm Nieboer (HAR). 

Terug naar overzicht