Prestatieafspraken 2020 ondertekend

Begin december 2019 hebben wethouder Jan Martin van Rees namens de gemeente Almelo, de corporatiedirecteuren Marjan Nekkers (AWS Beter Wonen) en Claudia Beumer (Woningstichting Sint Joseph Almelo) en Wim van der Elst (Stichting Huurdersplatform Beter Wonen), Addie krijnen en Joop Arends (Huurdersadviesraad Sint Joseph) de prestatieafspraken 2020 getekend.

Continueren eerder gemaakte afspraken
In de prestatieafspraken 2020 is afgesproken dat we de “Prestatieovereenkomst 2019 t/m 2023”, die we in 2019 hebben gemaakt, in 2020 continueren. In de “Prestatieovereenkomst 2019 t/m 2023” staan de gezamenlijke afspraken over huisvesting van de doelgroep(en), betaalbaarheid en beschikbaarheid, liberalisatie en verkoop van huurwoningen, bouwproductie, duurzaamheid en kwaliteit, wonen en zorg en leefbaarheid. Uit de evaluatie van deze prestatieovereenkomst bleek dat we goed op weg zijn met de realisatie van de afspraken en we deze nog een jaar kunnen continueren. Daarnaast is in de prestatieafspraken 2020 opgenomen dat beide corporaties participeren bij het opstellen van de Woonvisie 2030 van de gemeente Almelo en dat partijen in 2020 werken aan een lange termijnagenda voor 2021. Een lange termijnagenda bestaat uit afspraken die aansluiten bij de nieuwe woonvisie 2030 en meerdere jaren gelden.

Dinkelland
Gelijktijdig met de prestatieafspraken Almelo zijn de prestatieafspraken 2020 Dinkelland getekend. Sint Joseph speelt een bescheiden rol in de huisvestingsmarkt in de gemeente Dinkelland en is haar positie in Dinkelland aan het afbouwen.

Ondertekening prestatieafspraken Almelo

Terug naar overzicht