Privacyverklaring

Woningstichting Sint Joseph Almelo beschikt over gegevens van haar klanten en betracht bij behandeling daarvan de grootst mogelijke zorgvuldigheid. In deze privacyverklaring staan onze principes voor de bescherming van de persoonsgegevens. De gehanteerde basisprincipes zijn:


1. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Dat betekent onder meer dat we de gegevens niet verder gebruiken dan strikt noodzakelijk is en alle persoonsgegevens ook intern als vertrouwelijk behandelen.
2. Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en zien erop toe dat onze leveranciers dat ook doen.
3. Wij houden ons strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens.


Deze privacyverklaring geeft aan hoe wij omgaan met uw gegevens.