Visitatie

Sint Joseph is aangesloten bij Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Deze branchevereniging heeft de AedesCode opgesteld. Een voorschrift van deze code is dat elk lid verplicht is zich eens in de vier jaar te laten visiteren.

Wat is visitatie
Visitatie is een onderzoek door een onafhankelijke partij. Het visitatierapport geeft een oordeel over de maatschappelijke prestaties van de corporatie.

Gericht op verdere verbetering
Het visitatierapport is een document dat corporaties kunnen gebruiken om (nog) beter te worden in de uitoefening van hun taken. De visitatiecommissie geeft suggesties voor eventuele verbeterpunten.

Visitatie 2017-2020
In de tweede helft van 2021 vond bij Sint Joseph de vierjaarlijkse visitatie plaats. Deze werd uitgevoerd door Ecorys. In de recensie schrijft de visitatiecommissie onder meer:
"De visitatiecommissie heeft waardering voor de wijze waarop Sint Joseph de opgaven in beeld brengt en haar rol in het maatschappelijk netwerk ziet en evalueert. Uit het ondernemingsplan van Sint Joseph blijkt hoe men tijdig probeert in te spelen op de komst van grote veranderingen zoals structurele hervormingen, wijzigingen in de verhouding tussen overheid en samenleving en de doorontwikkeling naar een participatiemaatschappij. Ook heeft Sint Joseph nagedacht over de wijze waarop men de organisatie hierop wil voorsorteren. Centraal staat daarbij dat de organisatie zich in hun functioneren ontwikkelen van ‘top down’ naar ‘bottom up’.

Klik hier voor het volledige rapport.
Bekijk hier de bestuurlijke reactie op het visitatierapport.